ותשפוט יעל את ישראל על שופטות ודיינות אז והיום

ותשפוט יעל את ישראל על שופטות ודיינות אז והיום יעל לוין דבורה היא האשה היחידה הנזכרת במקרא מפורשות כשופטת : " וךבוךה אעוה נביאה א # ת לפידות היא שפטה את ישראל בעת ההיא" ( שופטים ד , ד . ( אולם , בקטע המופיע במדרש רות רבה , קובץ ארץ-ישראלי שנערך בראשית המאה ה6- לערך , אנו שומעים כי אף יעל נחשבה כנושאת בתפקיד זה . וזה נוסח המדרש : " ויהי בימי שפוט השופטים" ( שם א , א ) אוי לדור ששפטו את שופטיהם , אוי לדור ששופטיהם צריכין להשפט , שנא' "וגם אל שופטיהם לא שמעו" ( שם ב , יז . ( ומי היו ? רב אמר , דבורה וברק היו . ר' יהושע בן לוי אמ , ' שמגר ואהוד היו . רב הונא אמר , דבורה ויעל היו . ר' אחא , דבורה וברק ויעל היו . 'שפוט' אחד , 'השופטים' שנים , הרי שלשה ( רות רבה , מהדורת לתר , פרשה א , ח ( א ) . ( בשונה מהגירסה המובאת במהדורה מדעית זו , חלה השמטה של התיבות 'דבורה ויעל היו . ר' אחא' בנוסח הדפוס , תופעה הידועה כ'השמטה מחמת הדומות . ' וכך מופיעות דעותיהם של רב , של ר' יהושע בן לוי ושל רב הונא , אולם דעתו של חכם אחרון זה היא למעשה עמדתו של רב אחא , על פי מהדורת לתר . על כן אין בנוסח הדפוס הדעה שש...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים