להתקרב אל הקודש חיוב נשים במצוות שהזמן גרמן

להתקרב אל הקודש חיוב נשים במצוות שהזמן גרמן חנה קהת השאלות הנדונות באשר לזכותן של נשים לקיים מצוות סוכה ולולב ולברך עליהן , קיימות מאז התלמוד ואילך . שלוש הן השאלות : א . האם נשים חייבות בכך או פטורות ? ב . אם הן פטורות - האם מותר או אסור להן ליטול חלק במצווה ? ג . אם עשו , האם מותר להן לברך על מצוות אלו ? על פי פסיקות הלכה קדומות מאת רבותיו של רש"י , לא רק שאשה יכולה לקיים מצוות סוכה ולולב ולברך עליהן , אלא שהיא אף חייבת מדרבנן במצוות אלו כמו בכל מצוות עשה שהזמן גרמה . לנושא זה משמעות רבה בשאלת מעמדן והתקדמותן הרוחנית של נשים . האופק הרוחני שהוצע לנשים היווה מרכיב משמעותי במעמדן , ביכולתן להתפתח ובהגשמת ייחודן הא-לוהי כבנות אדם . סימון דה בובואר , הפילוסופית הצרפתייה הידועה , תולה בספרה המין השני , את הסיבה המרכזית לאי-התפתחותן של מרבית הנשים בדורות קודמים , הן מבחינה רוחנית והן מבחינה תרבותית , בכך שהן התרגלו לחיות חיים ללא אתגרים טרנסצנדנטיים , ללא ציפייה להישג מעבר לכותלי ביתן . בהיעדר אתגרים כאלו הפכה האשה למשועבדת למחזור חייה הגופני - הולדה , הזנה וחוזר חלילה - ולא הכירה ביכולתה ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים