מן הכלל אל הפרט ובחזרה חגי תשרי בהקבלה למבנה התורה

מן הכלל אל הפרט ובחזרה חגי תשרי בהקבלה למבנה התורה רותי פויכטונגר אמר רבי יצחק : לא היה צריך להתחיל התורה אלא מ"החודש הזה לכם" ( שמות יב , ב , ( שהיא מצוה ראשונה שנצטוו ישראל , ומה טעם פתח בבראשית , משום "כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים" ( תהלים קיא , ו ) ( רש"י על בראשית א , א . ( שאלת המדרש המובאת בפירוש רש"י מניחה את מרכזיותו של תפקיד התורה כספר חוקים , ותמהה מדוע אין התורה פותחת במה שלכאורה בשבילו ניתנה ותחת זאת היא פותחת במעגל הרחב של בריאת העולם ומשרטטת את התפאורה שבתוכה יופיעו בני האדם כולם , ואשר מתוכם יצמח עם ישראל . בתחילה מחליט האל על סדר הבריאה ומחלק תפקידים לברואיו : "עץ פרי עקזה פך" ( בראשית א , יא " , ( את המאור הגלל לממשלת היום ואת המאור הקןטן לממשלת הלילה" ( שם , טז . ( את דגי הים הוא מברך : "פרו ורבו" ( כב , ( וכך גם את האדם . האדם מקבל אחריות על שאר הבריאה . "מלאו את הארץ וכבשה וךדו בךגת הים ובעוף השמים ובכל חיה ) . דו על הארץ" ( כח . ( כוחו היחסי של האדם בתוך הבריאה בא לו מכוח ציוויו של ה' וכך , לבסוף , מוגדר תפקידם הייחודי של צאצאי אברהם כשמירה על דרך ה : ' " ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים