היתכן להיות האמת בשתי דרכים ? בין מנהג לעיון הלכתי - המחלוקת על התרועה

היתכן להיות האמת בשתי דרכים ? בין מנהג לעיון הלכתי - המחלוקת על התרועה ורד נעם אחד המתחים המרכזיים בתולדות ההלכה הוא זה שבין הדין העולה מן המקורות לבין המנהג העובר במסורת מדור לדור . במקרים של סתירה בין השניים מסגירה הכרעתו של הפוסק את השקפותיו העמוקות באשר לטיבה ודרכי מסירתה של תורה שבעל פה . דוגמה להשקפת עולם נחרצת ואף מרעישה בשאלה זו מזמנים דיניה של תקיעת השופר . " ובחדש הקזביעי ? אחד לחדש מקרא קדש יהיה ל ? ם כל מלאכת עבדה לא ת 7 נשו יום תרועה יהיה לכם" ( במדבר כט . א . ( התורה מצווה על 'יום תרועה / אלא שלא פירשה מה טיבה של תרועה זו . המשנה מפרטת את סדר התקיעות : סדר תקיעות שלוש של שלוש שלוש ( ראש השנה ד , משנה ט . ( כלומר , שלוש פעמים תרועה , ובכל פעם תקיעה לפניה ותקיעה אחריה , שהם תשעה קולות . בצד אורכה של התרועה מגדירה המשנה גם את אופייה : שעור תרועה כשלוש יבבות ( שם . ( אולם בברייתא המובאת בגמרא שנינו : שעור תרועה כשלושה שברים ( ראש השנה , דף לג , ב . ( האמורא אביי משמיענו ששורש המחלוקת בין שתי ההלכות התנאיות הוא בפרשנותו של מונח מקראי . תרגום 'יום תרועה' הוא : 'יום יבבא . ' היב...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים