צריך שייתן עיניו למטה ולבו למעלה תשובה - תהליך של זקיפות קומה או כפיפותה ?

צריך שייתן עיניו למטה ולבו למעלה תשובה - תהליך של זקיפות קומה או כפיפותה ? אסתר פישר מסכת ראש השנה מגדירה שופר כשר ושופר פסול : שופר של ראש השנה של יעל , פשוט ופיו מצופה זהב , ושתי חצוצרות מן הצדדין ... ובתעניות בשל זכרים , כפופין ופיהן מצופה כסף , ושתי חצוצרות באמצע ... שוה היובל לראש השנה לתקיעה ולברכות . רבי יהודה אומר : בראש השנה תוקעין בשל זכרים , וביובלות בשל יעלים ( פרק ג , משניות ג-ד . ( במשנה מוצגת מחלוקת בין תנא קמא לר' יהודה בנוגע לסוג השופר שבו תוקעים בראש השנה : על פי תנא קמא , יש להשתמש בשופר של יעל שהוא פשוט , דהיינו ישר , לעומת שופר האיל , המכונה זכר , שהוא כפוף ובו תוקעים בתעניות . על פי ר' יהודה , בראש השנה יש לתקוע בשופר הכפוף של האיל ( המחלוקת בדבר סוג השופר שבו תוקעים ביובל אינה מענייננו כאן . ( השאלה המתעוררת לגבי המשנה היא מה פשר המחלוקת ההלכתית - מדוע מיוחסת חשיבות רבה כל כך לסוג השופר שבו תוקעים ? ואכן , הסוגיה בתלמוד הבבלי ( ראש השנה , כו , ב ) שואלת : 'במאי קמיפלגי ' ? ( במה נחלקים . (? אין להבין את השאלה התלמודית הנפוצה הזאת רק ברמה המילולית , שהרי נושא המחל...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים