איור ג‭.9.‬ פיזור המטען החשמלי בין התא לסביבה התאים טעונים חשמלית. בין פנים התא לנוזל הבין־תאי ישנו הבדל בפוטנציאל החשמלי כך שהצד החיצוני טעון חיובית ותוך התא טעון שלילית.