נספח שני: מעט דיני טהרה ממקורות תנאיים

נספח שני : מעט דיני טהרה ממקורות תנאייםמערכת מפותחת , ואף מפורטת ומסובכת , של דיני טהרה נמסרה לנו מפי התנאים , ופרטים אחדים ממנה מועילים בפירושה של המגילה אשר לפנינו . הסיבה לכך היא מוצאן המשותף של שתי שיטות הטהרה —הן השיטה התגאית הידועה לנו והן השיטה שהיתה נהוגה בכת מדבר יהודה , שלעת עתה נמסרה לנו ברמזים בלבד . שתיהן נובעות מן החשש הכללי מפני הטומאה , שהיה מושרש בתודעתם הדתית של כל היהודים בימי הבית השני וגם בתקופת התנאים . ( עיין ג' אלון , מחקרים בתולדות ישראל כרד א' תשי"ז , עמי 148 ואילה ובמיוחד עמ' . ( 176—170 יש לשער שאף דרכי המחשבה ההלכית , שהפכה את החשש מפני הטומאה למערכת של חוקים , דומות היו ? בפלגיה השונים של היהדות , לפיכן נראה לנו שהיו עקרונות ומושגי יסוד מקובלים על כלל ישראל , והללו שימשו מעין רקע למחלוקת בפרטים . במקום שאנו זוכים במגילתנו לפגישה בעיקרון מעין זה , הרינו זוכים גם באפשרות לפרש פרט מפרטיה הסתומים . כל זה חייב להיאמר כדי שלא נחשוב ונטעה שאנו עוסקים — בסרך היחד ובדברי התנאים — בשתי עדויות המעידות על עניין אחד והמשלימות זו את זו ; או שהדמיון שבין השיטות רומז לה...  אל הספר
מוסד ביאליק