נספח ראשון : לוחות משווים של מאמרים החוזרים בסרך היחד