פרק ג: הישיבה לפני המשיח

פרק ג : הישיבה לפני המשיח . 145 עצת היחד שלעתיד תקיים —כדרכה של עצת היחר שבהווה — 'מושבים' וסעוי דות חגיגיות . טקסימ אלה מסמלים את ליכודה של עצת היחד — בהווה ובעתיד — ומשום כך הם חשובים מאוד כשלעצמם . מטעם זה אף דואג המחוקק דאגה מרובה לסדר הישיבה במושב ולסדר הברכה והאכילה בסעודה . החוקים המסדירים עניינים אלה לגבי עצת היחד בהווה אמורים בדף 6 של סרך היחד . אולם חוקים אלה אינם ניתנים להעברה פשוטה לעצת היחד שלעתיד' וזאת משני טעמים : א ) הרכבה של עצת היחד שלעתיד יהיה שונה' ולפיכך יהיה שונה גם סדר הדרגות של חבריה ! ב ) בטקסיה של עצת היחד שלעתיד יהיו נוכחים שני המשיחים ( עיין סעיף , ( 138 ומעמדם הרם יחייב שינויים מסוימים בטקסים שעצת היחד שלעתיד תקיים לפי דוגמת ההויוה . לפיכך באו בפרק שלפנינו —הוא הפרק השלישי והאחרון שבסרך העדה — שתי תקנות , והן : א ) סדר הישיבה בעצת היחד שלעתיד ; 17—11 , 2 ב ) סדר הסעודה בעצת היחד שלעתיד . 22—17 , 2 סדר הישיבה בעצת היחד שבהווה הוא לפי שלושה מעמדות : כוהנים' זקנים' ושאר כל העם ( ס " י . ( 9—8 ' 6 אף בעצת היחד שלעתיד יהיו שלושה מעמדות' או שורות עיקריות של משתתפ...  אל הספר
מוסד ביאליק