פרק ב: עצת־היחד שלעתיד לבוא

פרק ב : עצת היחד שלעתיד לבוא . 144 פרק זה מגדיר את דמותה של עצת היחד שלעתיד . תוכנו ומשמעותו של המוסד המוגדר בו כבר נידונו בעיקרם בסעיפים . 137 , 134 ועדיין אנו צריכים לעיין במבנהו לפרטיו . רווח קטן בכתב היד מבדיל בין הפרק הזה לקודמו . עם זאת יש קשר תחבירי בין שני הפרקים . התקנה האחרונה בפרק הקודם עוסקת בלוויים ! ומבחינה תחבירית הלוויים הם שמשמשים ככל הנראה נושא למשפט העיקרי שבתקנה הראשונה בפרק שלפנינו ( פרק ב , ( אלא שאינם נזכרים במפורש כי אם נרמזים בלבד במלה 'וקדשום' , ( 26 , 1 ) כלומר : הלוויים יקדשו את הבאים לעדה . על הקורא להביו זאת מתוך ההקשר שבין שני הפרקים . בפרק שלוש תקנות' ואלו הן א ) כינוסה של עצת היחד שלעתיד ( 27—25 , 1 ) ב ) האנשים שיהיו נמנים עליה ( 3 , 2 — 27 , 1 ) ג ) האנשים שלא יורשו להיכנס למחיצתה . ( 11—3 , 2 ) התקנה הראשונה קובעת תחילה את שלוש המטרות האפשריות , שלשמן תכונס עצת היחד שלעתיד ( א ) 'למשפט' — ואין אנו יודעים אם הכוונה לשפיטה או לחקיקה או לשתיהן כאחת ; ( ב ) 'או לעצת היחד' —לקיומן של ישיבות עצת היחד החשובות לעצמן , בשל משמעותן הדתית והחברתית ; ( ג ) 'לתעו...  אל הספר
מוסד ביאליק