פרשה שישית הליכות המשכיל

פרשה שישית הליכות המשכיל כוונת הפרשה ונושאיה העיקריים . 115 רובו של סרר היחד אינו מכוון לפרט , אלא לחבורה . החוקים שנאספו ברוב פרשיותיו באו להסדיר את חיי החבורה ו במידה שמדובר בחוקים על היחיד' כוונתם לשילוב היחיד לתוך חיי החבורה . בפרשה קצרה זו מתחלפת נקודת הראות . בה נלקטו — כפי שאמור במפורש בכותרתה — החוקים המיועדים ל'משכיל / היינו לחבר הכת rrrn nVirn במידותיו ובידיעותיו על חבריו . חוקים אלה מלמדים את המשכיל כיצד עליו לנהוג בתורתו , ומה הוא יחסו האישי הרצר כלפי שאר בני אדם , ואף כלפי אלוהים . כבר נפגשנו במשכיל זה בכותרתה של פרשה ב ' ( 13 , 3 ) אולם הפרשה ההיא אינה עוסקת במשכיל' אלא בחומר העיוני שמחובתו של המשכיל ללמדו לחבריו ביחד . ואילו םרשתנו אינה עוסקת בחומר הלימוד העיוני , ולא במקומו של המשכיל בארגונה של החבורה ( לפיכך אין אנו יודעים על מקום זה כלום , ( ואף לא בשאלה כיצד אדם נעשה משכיל , אלא במידות ובמעשים הרצויים בלבד , שעל המשכיל לאחוז בהם . ערבים אלה — המידות והמעשים של המשכיל — אינם ערכים מוחלטים . הם חייבים להיות מתואמים למסיבות , כפי שקובעת הכותרת של הפרשה : 'לתכון עת וע...  אל הספר
מוסד ביאליק