פרק א: הרכב עצת היחד; ההליכה למדבר , ועוד

פרק א : הרכב עצת היחד ; ההליכה למדבר , ועוד . 109 בפרק זה אפשר להבחין שלושה חלקים : ( א ) פתיחת הפרשה / ( ב ) קבוצות של סיסמות פיוטיות , ( ג ) קבוצה של תקנות . בראש הפתיחה בא דין החמישה עשר , הקובע את מספר הישראלים והכוהנים הנחוצים להקמתה של 'עצת היחד' ; 2—1 , 8 ) עיין סעיף . ( 100 הם חייבים להיות 'תמי מים בכול הנגלה מכול התורה / כלומר לדעת ולקיים את כל התורה כפי שהיא ידועה לכת . בהמשך נסמכת להגדרה זו הגדרה נוספת של החמישה עשר , המנוסחת בדרך מסורתית באמצעותם של משפטים קצרים הבנויים על שם הפועל ( שרשרת הלמ"דים , סעיף . ( 30 החמישה עשר הם אפוא אנשים המתנדבים 'לעשות אמת' וכר , 'לשמור אמונה' וכר / 'לרצות עו 1 ן וכוי , 'ולהתהלך עם כול במדת האמת . ' אולם המלה 'מתנדבים , ' האמורה בפתיחה המקבילה 1 , 5 חסרה כאן , וכן חסרה מלה אחרת בעלת משמעות דומה ; ועלינו להשלים את הפועל , שבו תלוייה כל שרשרת הלמ"דים , במחשבתנו . אין לתמוה על זרות סגנונית זו , שהרי עוסקים אנו בנוסחות שגרתיות המקובלות על היחד ; הואיל ואנשי היחד היו רגילים בכגון אלה יכול היה בעל הפרשה לנקוט בלשון קצרה וקטועה . מארבע 'החובות' הא...  אל הספר
מוסד ביאליק