פרק ב: הברכה והקללה

פרק ב : הברכה והקללה . 55 תוכנו של הפרק בכללו כבר נסקר ואף משמעותו כבר נידונה לעיל ( סעיפים ; ( 52—48 , 46 עתה אין לנו אלא לבאר את מבנהו במפורט . הפרק פותח בחוק הקובע בקצרה את עצם חובת המעבר בברית ( 16 ' 1 ) והמוסיף — אף זאת בקצרה —את טעמה של הברית , כלומר את ההתחייבות הנובעת ממנה . באי הברית מקבלים על עצמם 'לעשות ככול אשר צווה' האל — ( 17—16 , 1 ) ואין כאן אלא עיקר תוכנו של פרק הפתיחה , הנרמז כלשונו ( השווה שורות . ( 3—2 וכן הם מתחייבים שלא 'ישובו מאחר' אל ולא יזניחו את מצוותיה של הברית גם כשינסו מתנגדיהם ושונאיהם להכריחם לכך באיומים וברדיפות . נזכרת במפורש 'ממשלת בליעל , ' ללמדו שהברית נועדה לתקופה שבה השלטון הוא בידי עויניד , של הכת . ( 18—17 , 1 ) מכאן ואילך תיאורו של הטקס עצמו , כלומר מניין הדברים הנאמרים בו מפי הכוהנים והלוויים , כשהעם עונה אחריהם אמן . תחילה מבוא הטקס , ( 1 , 2—18 , 1 ) המכין את נפשם של העוברים בברית לברכה ולקללה , והמשמש מעין קשר בין ברית זו לבריתם של כלל ישראל ( עיין סעיף . ( 51 מבוא זה מורכב מארבעה חלקים , או , אם תרצה לכנותן כך , מארבע אמירות . ( א ) שבח כלל...  אל הספר
מוסד ביאליק