פרק שני: תוכן סרך־היחד ומבנהו

פרק שני : תוכן סרך היחד ומבנהו תחום עיסוקו של סרך ה יחד ומבנהו . 15 סרך היחד הוא חוקתה של כת מדבר יהודה , אן אין הוא עוסק בכל שטחי חייה של הכת . שטח חשוב של תחיקה , שלא זכה בו אפילו לדיון ארעי , הוא שטח ההלכה . מרמזים שונים שבספר זה , וכן מכמה וכמה דינים שבברית דמשק 1 ברור לנו , שהכת נהגה בהלכה משלה , כלומר בשיטה משלה של קיום מצוות התורה , המקובלות על כל 3 היהדות . סרן"היחד מכריז וחוזר ומכריז על רצונם העז של אנשי היחד לקיים מצוות אלו כהלכתן , אך מה היא הלכה זו , ההלכה הנכונה , וכיצד מקיימים את פרטי המצוות , אין הוא מודיע לנו . מן הספר חסרים דיני שבת ומועד , דיני איסור והיתר , טומאה וטהרה , וכל שאר הדינים הנחוצים למי שרוצה לקיים את מצו 1 תיה של התורה . נראה לי שהיעדרו של נושא נכבד זה אינו מקרי , ושהחיבור שלפנינו מצומצם בכוונה תחילה לשטח מסוים שבחוקתה של הכת . הוא עוסק בעקרונותיו החברתיים של היחד , ומנסח תקנות שכוונתן לעצב את דמותו החברתית של היחד , כחטיבה מלוכדת ומיה חדת במינה . לפיכך אין בו דינים המקבילים לדינים הנהוגים בשאר פלגיה של היהדות , אלא חוקים ודינים אלה בלבד שיש בהם תוספת חו...  אל הספר
מוסד ביאליק