פתח־דבר

פתח דבר אנשי כת מדבר יהודה תיקנו תקנות , ניסחו עיקרי אמונה וכתבו עוד מה שכתבו , כדי לעצב את דמות חבורתם ולהגדיר את אמונתם . מדבריהם אלה עשו לקט והעלוהו על המגילה הפרושה בזה לעיני הקורא , היא מגילת הסרכים . משבאתי לפרשה , נוכחתי לדעת שכל עניין מענייניה צריך דיון לגופו . לפיכך חילקתיה ל'סרכים / לפרשיות ולפרקים , והקדמתי לכל יחידה , בין גדולה בין קטנה , את מבואה . רווקה במבואות לפרשיות עסקתי בנושאים העיקריים , כדי שיהיה דיוני סמוך לכתוב הנידון . במבואות למגילה כולה , ולגדול שבחלקיה , הוא סרך היחד , באו העניינים הכלליים . כדי להקל על הקורא את מציאת העניין שהוא מבקש , סימנתי את כל המבואות , מתחילת הספר ועד סופו , במספרי סעיפים שוטפים , והרביתי ברמיזות מסעיף לסעיף . הפירוש הצמוד לכתוב נתייחד לפרטים ולרישומם של מראי המקומות למקבילות . כשערכתי את גוף המגילה לדפוס , השתדלתי שהעתקת הדברים תהיה מקצת פירושם . פרוזה הודפסה כפרוזה , שירה כשירה , ובקובצי התקנות הוצגה כל תקנה לחוד , במידת האפשר . אף העזתי להוסיף מעט סימני פיסוק , כנהוג בימינו . השתמשתי , כמקובל , בסוגריים המרובעים , כדי לסמן את החסר ...  אל הספר
מוסד ביאליק