3.1 משוואות טרנספורמציית לורנץ

3 . 1 משוואות טרנספורמצ יית לורנץ נעיין שוב במשוואות טרנספורמציית גליליאו בסעיף 1 . 2 ( משוואות . (( 1 . 4 M 1 . 1 ) ראינו כי משוואות אלה אינן עולות בקנה אחד עם תורת היחסות . מטרתנו בפרק זה היא למצוא משוואות אחרות , שיתאימו לתוצאות של תורת היחסות , ושימלאו את התפקיד של טרנספורמציית גליליאו . כלומר , משוואות שיאפשרו לנו לחשב את הקואורדינטות ואת הזמן של אירוע במערכת ייחוס , 5 ' אם נתונים הקואורדינטות והזמן של אותו אירוע במערכת ייחוס , 5 כאשר 5 ' נעה ביחס ל _5 במהירות ח כדי שתהיה לנגד עינינו דוגמה קונקרטית , נחזור ונעתיק לכאן , בשינויים קלים , את איור , 1 . 1 שבו המערכת 5 ' צמודה לקרונית , או לקרון רכבת , הנע במהירות קבועה v על מסילה ישרה . מערכת הייחוס S היא מערכת צירים הצמודה למסילה . צירי x של שתי המערכות מונחים על אותו קו ישר , בעוד צירי y וצירי z שלהן מקבילים בהתאמה . את הזמן t = t' = 0 נקבע כרגע שבו הראשיות של שתי מערכות הצירים מתאחדות . ברגע זה , שלושת הצירים של מערכת S' מתלכדים עם שלושת הצירים של מערכת , S ואז מתקיים . z ' -z , y' = y , x' = x ננסה עתה למצוא קשר כללי בין _x'y ' _...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה