On The Verge - Performance Street - Tal Shoshan

Shoshan Tal - Performance Street - Verge TheOn נגעו בה , היא מיהרה הלכה מהר על גופה התפשטו כתמים כחולים בחזרה ... גופה התכווץ קיפל אליו מרפקים אגן ברכיים קפ"ץ היא אוויר נשימה נשמה נשמתה " יבאה ביסים , " התקיים במהלך החודשים -דצסבר 1999 בימי שני ושישי בשעה 2 ו ברחוב נחלת בנימין , 24 בחלון הקומה של בניין קרן ה"נריך בל בתל-אביב . : טל בן-צבי וביימה : טל שושן ) 0 UU בחיפיו ( 1969 ) בוגרת  אל הספר
טרמינל, כתב עת לאמנות המאה ה-21