9 סייק דבורקיס, שרכים, הנן הטרופי בפארק הירקון, תל-אביב