דימויים עצמיים והדדיים של ילדים יהודיים וערביים בגילים שבע עד שמונה בישראל

דימויים עצמיים והדדיים של ילדים יהודיים וערביים בגילים שבע עד שמונה בישראל * יונה טייכמן ** , סמדר יהודה *** מבוא עניינו של מאמר זה הוא בתפיסות העצמיות וההדדיות של ילדים צעירים , יהודיים וערביים , החיים בישראל . תפיסות אלה נוצרות וניזונות מההבדלים החברתיים בין שני הלאומים ומהקונפליקט בן למעלה ממאה שנים הנמצא ברקע היחסים בין ישויותיהם הלאומיות . הנושא החברתי והקונפליקט יהוו את עמוד התווך לשאלות התיאורטיות ולניתוח הממצאים , אך בפתח הדברים , בפרספקטיבה של חמישים שנות חיים במדינה משותפת , יש לציין שהעניין המדעי בתפיסות ההדדיות היה מזערי . סקירת הספרות בנושא מלמדת על אסימטריה בולטת בידע הקיים , כשההתייחסות היחידה כמעט היא לחקר של עמדות היהודים כלפי עצמם וכלפי ערבים . הידע האמפירי באשר להתייחסויות מקבילות בקרב האוכלוסייה הערבית בכלל , ובקרב ילדים ערביים בפרט , חינו מועט ביותר . על רקע זה יש למחקר המוצג במאמר זה חשיבות בהעמקת הידע על אודות התפיסות הרווחות בקרב ילדים יהודיים וערביים לגבי הלאום שלהם ולגבי הקבוצה האחרת . תפיסות אלה הן הבסיס ליחסים העתידיים בין שתי הקבוצות הנידונות , ומעניין לבדו...  אל הספר
רמות