השפעת החקיקה על העבודה הסוציאלית

השפעת החקיקה על העבודה הסוציאלית דן שניט * מבוא יחסי הגומלין שבין החוק לבין הפעילות המקצועית של העבודה הסוציאלית בישראל התחזקו , התהדקו וקיבלו תנופה בשנים האחרונות . מדובר בתהליך נמשך ועקבי , שבו גברה ההשפעה של החוק על היעדים שאליהם נדרשה העבודה הסוציאלית לכוון את עיקר פעילותה המקצועית והאדמיניסטרטיבית , ועל העקרונות וכללי האתיקה שעל פיהם היא אמורה לפעול . בסקירה זו ננתח בתמצית את הגורמים והסיבות שהניבו השפעה כה מקיפה וכה משמעותית של החקיקה על מסלולי הפעילות המקצועית השונים של העובדים הסוציאליים המועסקים בשירותים החברתיים בישראל . התיזה שנציג במאמר זה תדגיש תמונת מצב ייחודית לעובדים סוציאליים בהבחנה ממקצועות טיפוליים אחרים , כגון פסיכולוגים , אחיות או רופאים . על רקע סיבות שיפורטו להלן , תחומים נרחבים של הפעילות המקצועית בעבודה סוציאלית נדרשים להתאים את עצמם לדרישות ולאילוצים שהמשפט הישראלי מציב לפניהם . במקביל , חלק הולך וגדל של סמכויות הפעולה שיש לעובדים הסוציאליים כלפי אוכלוסיות היעד שלהם ניזון , במישרין או בעקיפין , מהוראות חקיקה הקובעות את הגבולות להפעלת הסמכות לקידום ענייניהן ולה...  אל הספר
רמות