תרשים 1 גברים מועסקים שכר לשעה בש"ח לפי מחירי 1991