תרשים 2 נשים מועסקות שכר לשעה בש''ח לפי מחירי 1991