(מספר העולים הכולל בסוגריים) טבלה ‭- 1‬ סך כל העולים החדשים והעולים ממדינות ברית־המועצות־לשעבר על־פי שנת העלייה והמקצוע בחוץ־לארץ