מדיניות המים בישראל: תכנון לאומי ורשתות מדיניות

מדיניות המים בישראל : תכנון לאומי ורשתות מדיניות גילה מנחם * מבוא הקורא את הספרות על אודות המדיניות הציבורית בישראל עשוי לתהות על השוני בין התמונה העולה מהמחקרים העוסקים במאפייני המדינה לבין התמונה המשורטטת במחקרים המאבחנים את המבנים של קבלת החלטות בישראל ומתחקים אחר תהליכי ההחלטות בנושאים ובסוגיות נתונים . מבנה המדינה מתואר במונחים של ריכוזיות הנסמכת על ביורוקרטיה ממשלית רחבת היקף , החודרת לכל תחומי החיים , ומגזר ציבורי גדול בעל משקל כבד בפעילות הכלכלית ( אהרוני , . ( Sharkanski , 1987 ; 1991 מאפיינים אלה מיוחסים בספרות ל"מדינות חזקות" בדרך כלל ; Hall , 1993 ; Migdal , 1994 ) ממן , . ( 1993 במקביל , מחקרים המתחקים אחר תהליכי גיבוש של מדיניות לאומית מציירים תמונה שאלה מאפייניה העיקריים : דרור ( 1978 ) טוען כי בישראל חסרים כלים בסיסיים של איסוף וניתוח נתונים ביחס ליעדים לאומיים . לטענתו , המערך של עיצוב המדיניות בישראל כה ירוד , שחרף יכולתם האישית הגבוהה של פוליטיקאים ופקידים בכירים , צפוי כשל מתמשך בעיצוב המדיניות . קביעה דומה עולה גם ממחקרו של בן מאיר , ( 1987 ) שעניינו תהליכי קבלת הח...  אל הספר
רמות