התוכן:

התוכן : פתח דבר מלק ראשון א ו ו א ג ט ו ר י ז מ א . תקו & ת בראשית 13 . ב . אוואנטוריזם 21 ג . דרך גבולות הצפון 25 ד . עליית תיירים 36 ה . הפגנת ה 9 בדצמבר ? 16 ו . פקודה מספר 52 . 60 ז . אניות ראשונות 62 . ח . מיתת חדשות 73 ' הלק שני © ריצת ההסגר ט . אף על פי 81 . י . ווינה 101 . 1938 יא . דראגא 119 יב . 1 81 אחר אניה 125 יג . וורשה 138 1938 יד . ש אג 144 1938 טו . לונדון 148 1938 סז . ועידת פאריס 153  אל הספר
מכון ז'בוטינסקי בישראל