תרשים ‭:1‬ התפלגות תשובות התלמידים (באחוזים) לגבי יחסם לי'בית''