טבלה ‭:7.7‬ שכיחויותיהם של הקשיים הארגוניים בבתי־הספר השונים בשנה א ובשנה ב, על־פי דיווחי המנחות, והשינויים שחלו בתפיסותיהם של המורים לגבי התרבות הארגונית בבית־ספרם מתחילת הפרויקט ועד לאחר שלוש שנים