מוצג ‭:14‬ רפלקסיה של תלמיד כיתה ג על בחירת פריט "מיפוי" לתלקיט