מוצג ‭:13‬ מדגם נימוקים של תלמידי כיתה ב לגבי בחירת פריט לתלקיט