לוח ‭:3‬ מידת ההסכמה בין הציונים שנתנו שתי מעריכות