לוח ‭: 2‬ מידת ההסכמה בין הציונים שנתנו שלוש המעריכות