תרשים ‭:1‬ מידת השליטה של כלל הקבוצות בממדים שנקבעו בזיקה לתחומי היעדים