לוח 2 התפלגות הציונים באנגלית על־פי ממדי המחוון (בסולם בן חמש דרגות)