לוח1 התפלגות הציונים בהיסטוריה על־פי ממדי המחוון (בסולם בן חמש דרגות)