לוח מס' 3 י התפלגות נשים נשואות 'צעירות' ו'זקנות' לפי השתתפות בפעילות כלכלית ולפי חברות בקבוצת משפחה