לוח מס' 11 התפלגות נשים נשואות לפי גיל והשתתפות בעבודות חקלאיות