II. מצבים עם מספר תשובות אפשריות

. II מצבים עם מספר תשובות אפשריות א . בעיות חברתיות 2 . 1 צדק בחברה - גם לי , גם לך - צדק לכלי סיפור . 1 מה קרה בקעילה ? בעיירה קעילה נוצר צורך חזק מאוד להוסיף דירות ושיכונים , לאחר שהתרבו בה זוגות צעירים ומשפחות עולים , שביקשו להיקלט במקום . סמוך לשטח העירוני צמחו חורשות עצים יפות , שבהן נהגו התושבים והילדים לבלות את זמנם . המועצה המקומית החליטה לכרות חלק ניכר מהעצים ולבנות במקום שיכון . בין התושבים לנציגי המועצה פרצו ויכוחים . הרוחות התלהטו ושני הצדדים לא היו מוכנים לוותר . הצעות לפעילויות : - משפט ציבורי - ויכוח בחילופי תפקידים במחזור - דיון במועצה - כתיבת פסק רין מנומק . השוואת פםקי דין - המצאת פתרונות מקוריים איך שלא יהיה , הוא אומר , את יודעת איך זה . את שואלת את עצמך שאלה אחת , זה מוביל לחמש עשרה . התחלתי לחשוב למה אנו צריכים אהבה . למה אנו סובלים . למה אנו שחורים . למה אנו גברים ונשים . מאיפה באים ילדים באמת . לא צריך היה הרבה זמן בשביל שאני אתפוס שאני לא יודע כמעט כלום . ושאם אתה שואל את עצמך למה אתה שחור או איש או אישה או שיח ; זה לא אומר כלום אם אתה לא שואל למה אתה כאן , נקו...  אל הספר
רמות