מבוא

מבוא יכולת להתאים שאלה לעקורות גיידע הולעיס ולאסוף עתוכס את העיזע הדרוש למיומנות זו תוכלו להיעזר גם בחומר שבפרק ג סעיף 11 > עמ' , ( 91-90 בדרכים לקישור בין השאלה לבין הפעולה המתבקשת על ידי השאלה . הפעולה המתבקשת היא התשובה ובנייתה . כמו כן רלוונטית למיומנות זו פעילות ההכוונה על ידי כרטיסי הרמזים - כאשר הרמזים הם כיווני התשובה המבוקשים . חומר נוסף תוכלו למצוא גם בפרק ד סעיף , 111 מיון השאלות לפי מקורות המידע > עמ' . ( 122-121 סעיף זה עוסק ישירות במיומנות הנ"ל . בפרק זה נעסוק בעיקר במיומנויות הבאות : גזטיוטלוגל * . יכולת להעריך את סוגי החוגיריס ואת טיג התשוגות ש הס עסעקיס לשאלות- לגלות , סתירות או אי-התאטות גיו תשואות טעץורות שוגיס,- לגזוק אס העקור גיסעק עוגזות , הערכות או התרשעויות,- אס העחקר הוא ע 7 עי ; עהו זטץ ערסועו,- אס ההוער זעיוגי וכ 7 ועה הטיוטטת : יכולת להכחין כין שאלות ל 9 י סוג התשוכה הנדרשת כהן -. שאלות שיש לחן תשוכה אחת נכונה ; - שאלות שיש להן תשוכה נכונה זגינית ; - שאלות שלהן גי > ז 9 י תשוכות נכונות אפשריות - ,- שאלות שאין להן תשוכה שהיא "נכונה" רוב השאלות שעוסקים בהן בבי...  אל הספר
רמות