I. הטיפול במקורות המידע

. I הטיפול במקורות המידע " היכן נחפש ואיך נמצא" . 1 א . מבוא למודל - דירוגים והבחנות המודל לשימוש במקורות המידע מוצג בסעיף . 1 ב ,. בהמשך . ההבחנות שניתן לעשות בתוך המורל מוצגות ומםוכמות כאן , בלוח ההבחנות , ומפורטות אחריו . הבחנות אלה נועדו לסייע לכל מי שמעוניין לעשות שימוש במודל המוצע . על מנת להקל על הקורא , מוצגות ההבחנות בכיוון אחיד , כאשר צידה הימני של כל הבחנה מייצג את ההיבט של רמת הקושי הנמוכה ואילו צידה השמאלי מצביע על רמת הקושי הגבוהה . לפי זה נעשית התקדמותו של הלומד בכל הבחנה מצירו הימני של הלוח בכיוון צידו השמאלי . ניתן להשתמש בכל אחת מהבחנות אלה בנפרד , או בצירופיהן , על מנת לבדוק את רמת הפעולה הנדרשת מהלומד המשתמש במקורות המידע בדירוגים השונים . בהמשך , אחרי הלוח , מפורטת כל הבחנה ומוסברת בנפרד .  אל הספר
רמות