VI. תרגילים במיקוד שאלות

VI תרגילים במיקוד שאלות 20 " שאלות" ץלטיוטלויל ; שיפור היכולת לשאול שאלות סגורות-עתכנסות עטוקדות כחתכסס על טידע ולהולך וטעטכר ( להגברת ה 7 יוק גטיפול כידע ) . VI א . האסטרטגיה של שאילת שאלות ממוקדות לחיפוש "התשובה הנכונה" הנושא : שאילת שאלות שהתשובה עליהן היא "כן" או "לא" למציאת תשובה מסוימת , מוגדרת מראש . בחיפוש מידע ממוקד , צריך השואל לסנן את החלופות ולהחליט מהו הרלוונטי בשבילו . כל שאלה טובה ששואלים עשויה להפחית את הבלתי ידוע כדי מחציתו , שכן היא מסלקת את מחצית המידע שאינו לעניין . שאלות טובות , הנשאלות ברצף , הולכות ומקטינות את הבלתי ירוע ומצמצמות את האפשרויות , ער למציאת התשובה הנכונה ( כספי , . ( 1966 , Mosher & Hornsby ; 1966  אל הספר
רמות