IV. מיון השאלות לפי רמתן לפיתוח תהליך למידה מתמשך

. IV מיון השאלות לפי רמתן לפיתוח תהליך למידה מתמשך " מהו סוג השאלה" יזטיוגולוגל ; יכולול לטיע ש » לות על פי תגחיגיס של חשיכה גרמית שתות . IV א . לימוד מפתחות של מיון שפיתחו מלומדים מיון השאלות על פי רמת השאלה או על פי מטרתה . הערה : איננו מתיימרים ללמד כאן את המפתחות ועקרונותיהם . כל שאנו מבקשים הוא להציג מספר מפתחות מיון שניתן להשתמש בהם . המבקש ללמדם על בוריים מתבקש לפנות למקור המצוין . לפניכם מספר מערכות של תבחינים ( קריטריונים ) שניתן להשתמש בהם לשם מיון שאלות . כל אחר יבחר במפתח המיון המדבר אליו ואשר נוח לו להשתמש בו או בצירוף של כמה מפתחות יחד , ליצירת רצף רלוונטי ונחוץ .  אל הספר
רמות