III. מיון השאלות לפי מקורות המידע

. III מיון השאלות לפי מקורות המידע " לכל שאלה כתובת" הטיוגיטת : . 1 יכולת לטיין ש אלות על 9 י טץויות הטידע שגהס גיתן לטעוא תשובות לש » לות . 1 יכולת לר , תאיס שאלה לטהורות טידע הולעיס ( לאסוף טתוכס את הטידע ח 7 ר 9 ש מיון שאלות לסי סוג מקורות המידע שנשתמש בהם למציאת התשובות לשאלותינו . השימוש בעיקרון זה נעשה במצבים שבהם יש עדיפות לארגון חומרי הלימוד בכיתה לנוחיות השימוש במקורות . במצבים כאלה משמשים הגישה למקורות המידע בעשייה ובביצוע כקנה מידה . השימוש בעיקרון זה נעשה גם כשמבקשים ללמד ילדים את צורת השימוש במקור מידע מסוג מסוים . העיקרון מתאים במיוחד לשימוש במקורות של חומר עיוני כתוב , כגון תנ"ך , תורה שבעל פה , ספרות , שירה , מאמרים ... - - 1 מה במה דעתך שונה על עיקרון השימוש זה מן בו ? העקרונות בסעיף 1 לעיל ?  אל הספר
רמות