II. ניסוח בעיות מרכזיות המובילות להמשך חקירה

. II ניסוח בעיות מרכזיות המובילות להמשך חקירה " שאלות מפתח" " שאלות המפתח : " שאלות <— מרכזיות <— לחקירה יזטיוטלויל ; היכולת להכליל עס 9 ר ש » לות ס ^ י 9 יות ולגסח בעיה קירכזית גש » לה כיכלילה רחכה . 11 א . זיהוי השאלה המרכזית  אל הספר
רמות