IV. הצעות לתרגילים במיומנויות של שאילת שאלות

IV הצעות לתרגילים במיומנויות של שאילת שאלות א . פעילויות המתאימות לכיתות נמוכות . 1 משחק כיתתי : הילדים בחצי הכיתה מחברים שאלות ובחצי האחר משיבים . . 2 העתק את מלות השאלה מתוך רשימת המילים . . 3 על העיקרון של שאלון סגור : לפניך שאלה ומספר תשובות , שרק אחת מהן מתאימה . בחר בתשובה המתאימה . למתקדמים : חבר בעצמך תרגיל כזה בשביל חבריך . . 4 לפניך תשובה ומספר שאלות , שרק אחת מהן מתאימה לתשובה . בחר בשאלה המתאימה . . 5 א < העתק את השאלות מתוך טקסט . הדגש את מלת השאלה . ב ) העתק את משפטי השאלה מבין המשפטים . שים לב : אם סימני השאלה אינם מסומנים , הוסף אותם . אם סימני השאלה מפוזרים במקומות לא מתאימים - תקן . . 6 לפניך משפט שאלה שהמילים בו מבולבלות . בנה את המשפט מחדש . למתקדמים : חבר בעצמך תרגיל כזה בשביל חבריך . . 7 א < לפניך טקסט ( תמונה או גירוי . ( שאל שאלות על מה שרואים . ב < הוסף שאלות על מה שאין רואים .  אל הספר
רמות