II. העלאת הרמה של השאלות

. II העלאת הרמה של השאלות " כיצד משיגים איכות " ? המטרה : עירור מודעות השואלים לסוגי השאלות הנשאלות ולהבדלים בין הסוגים השונים של השאלות , על פי רמות . ץלטיוטלוגל ; יכולת לש » גל שאלות גרסות חשיכה גבוהות דרכים : א . קישור בין שאלה לבין הפעולה המתבקשת מן השאלה  אל הספר
רמות