IV. הצעות לגירויים "מושכי שאלות'' שכיוונם העיקרי הוא ערעור "אשליית המוכר"

. IV הצעות לגירויים "מושכי שאלות '' שכיוונם העיקרי הוא ערעור "אשליית המוכר" " גירויים מושכים '' הטיגטכגת . יכילת לגסח ש » לית טעגר לטידע הגלוי א . לתת הזדמנות להבחין בפרטים מחיי היומיום שאין שמים אליהם לב בדרך כלל . קודם כל לבקש לציין את העוברות - להבחין , אחר כך לשאול , ובשלב מתקדם יותר לבקש לשער השערות . > המשך < דוגמאות : . 1 מיון דברים לפי קטיגוריות פשוטות , כאשר חלק מהם אינו חר משמעי , או מיון לתוך טבלה המבליטה תכונות ואפיונים של קבוצות . . 2 עריכת ניסוי המצריך השוואה בין עצמים או בין תופעות . . 3 תצפית בקבוצה של עצמים מוכרים , שיש בה מרכיב מיוחד ( למשל : צורות עצמים "זהים , " עלי עץ "זהים , " פרחים "זהים , " גבעות בסביבה אחת , מגרשים חצרות בסביבה אחת . ( . 4 השוואת עצמים דומים שחסר בהם אחד המרכיבים או שהוא שונה ( שתי שכונות בעלות מבנה מיוחד , ארגון מיפוי רחובות בשני מקומות . (  אל הספר
רמות