III. הקשר שבין סוגי גירויים מובחנים לסוגי שאלות

. 7 גירויים מעולם הטבע וגירויים ממוצרי תעשייה . . 8 גירויים חד משמעותיים וגירויים עמומים , בלתי ברורים . איכות ההוראה מושפעת במידה רבה מן השילוב המסוים בין אפיוני התלמיד , גישת המורה וארגון הכיתה . ( 1990 , 1988 , 1987 , Keefe ) על כן נראה שיש חשיבות מיוחדת למגוון הגירויים המוגשים לתלמיד ולמעורבותו בתהליך הלמידה באמצעות השאלות שהוא מפיק והמשך הטיפול שלו בשאלותיו . . III הקשר שבין סוגי גירויים מובחנים לסוגי שאלות " גירויים ותגובות" הרהורים , שיקולים והסקת מסקנות לאחר התנסות : לאחר שלב ההתנסות כשואלי שאלות , מגיע שלב הניתוח של מרכיבי החוויה והעשייה . לצורך זה עונה השואל על השאלות הבאות בנוכחות הקבוצה : . 1 איזה סוג של שאלות שאלתי ? . 2 מה הקשר בין סוגי השאלות לגירויים ? . 3 מה הם אם כן ההבדלים בין הגירויים ? . 4 כיצד ניתן לאפיין כל גירוי לתכונותיו , ביחס ליכולתו לעורר שאלות בלומד ? . 5 האם יש הערות ? רעיונות לסוג נוסף של גירויים ?  אל הספר
רמות