V. דוגמאות של הוראה בגן־הילדים ובבית־הספר לפי רצף צעדי ההוראה

ציור מס' 2 מציג גרפית את הפרופורציות היחסיות של הזמן ושל המאמץ שדורש כל אחד מן הצעדים , בהתאם לשלב שבו נמצא הלומד בלמידת המיומנות . לכל צעד מפורטים סוגי המשימות והדרישה המרכזית של כל משימה בשלב הנלמד . בחלקו התחתון של לוח מס' , 1 מתחת לכל אחר מהצעדים במשימות , מודגם הצעד במשימה לגבי המיומנות של שאילת שאלות על ידי ילדים , בתת הרצף מם' 8 ברשימת תת המיומנויות של הפקת השאלות , מתוך הרשימה שבעמוד 34 לעיל . כל גננת או מורה המבקשת לבנות תוכנית הוראה של מיומנות שאילת שאלות יכולה להתאים את המשימות לחומר הלימודים ולתכנים הנלמדים בכיתתה . בגן הילרים תהיה ההדגמה יותר מוחשית ממשית , בהתנסות , וההסבר יהיה בציורים ובסמלים מעולם הילדים . בבית הםפר ניתן להשתמש גם באמצעים מילוליים כתובים ומוסברים וגם במודלים ציוריים מדגימים , המסייעים בלמידה . ( 1989 , Mayer ) המיומנות של הפקת שאלות על ידי הלומדים מדגימה את המודל לפיתוח הכוונה עצמית בלמידה קוגניטיבית , שהוצג בחלק 11 לעיל . ניתן להשתמש במודל זה בדרך דומה לפיתוח מיומנויות קוגניטיביות אחרות , כמו הפקת מידע , תכנון או הערכה וכדומה . . V דוגמאות של הוראה בגן...  אל הספר
רמות