ציור ‭:2‬ סוגי משימות והדגשיהן בהתאם לשלבים בלמידה