IV. קידום המיומנות של שאילת שאלות על־פי המודל

IV קידום המיומנות של שאילת שאלות על פי המודל המודל המוצע כאן משלב את שלוש התיאוריות שהציגה וונג ( 1985 , Wong ) ( ראה לעיל , עמ' ( 32 להסבר התהליך של קידום קוגניטיבי בשאילת שאלות . השלב הראשון במודל - שלב הקליטה וההבנה - מקביל לתיאוריית התיהלוך הפעיל . הלומד פעיל בהפקת שאלות , בעקבות הנחיית המורה , על פי הידע הקיים אצלו ועל פי הכללים שלמד בהמשך . הוא מתנסה , ממיין , מתרגל וכדומה . השלב השני - שלב ההרחבה וההפנמה - מקביל לתיאוריית הסכימה , בשילוב התיהלוך הפעיל שקדם לו . הלומד מתבסס על הידע המצוי אצלו ועל הידע שרכש בשלב הראשון . על פי הסכימות שיצר על בסיס ידע זה , הוא שואל , מארגן ומבנה מחדש את הידע שלו . השלב השלישי - שלב ההכוונה העצמית היצירתית - מקביל לתיאוריה המטה קוגניטיבית , המשלבת את בסיס הידע עם התיהלוך הפעיל לכלל ויסות עצמי . בשלב זה נעשות כל הפעולות , שנעשו קודם לכן בתיווכו של המורה , מתוך מודעות עצמית , בשילוב המטה קוגניטיבי של הפעלת הידע על האסטרטגיות הדרושות לפעולה עם הוויסות וההכוונה העצמית של פעולות , כמו תכנון , הצבת בעיות ופתרונן , הערכה ומשוב על העשייה . מערכת יחסים זו ...  אל הספר
רמות